VOŠ

Název oboru vzdělávání, kód:
Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..
Název vzdělávacího programu, kód:
Sociální práce 75-32-N/01
 
 
Studium vyšší odborné školy sociální práce je určeno maturantům, kteří mají zájem pracovat v sociální oblasti. Do prvního ročníku denního studia každoročně přijímáme maximálně 44 studentů, kombinované studium obvykle otevíráme jednou za dva roky.

Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, dálkové a kombinované čtyřleté. Studium je  ukončeno absolutoriem, absolvent se stává diplomovaným specialistou (Dis.) v oboru sociální práce. Obsahem studia je především teorie, etika a metody sociální práce, sociální politika, právo, psychologie, speciální pedagogika, sociologie, teologie, zdravotní nauky, rizikové skupiny a rizikové jednání, menšinové skupiny a cizí jazyk, tj. němčina a angličtina. V učebním plánu je řada dalších povinných a volitelných předmětů. Celým studiem provází studující supervize, jejímž cílem je podporovat osobní a odborný růst.

Studium má vysokoškolský charakter, výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Důraz je kladen na seminární a ročníkové práce. Na závěr každého semestru se ve zkouškovém období skládají zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty z předmětů podle učebního plánu. Neoddělitelnou součástí vzdělávacího programu je rozsáhlá odborná praxe v zařízeních poskytujících sociální služby (církevních, soukromých i státních), na odborech sociálních věcí a v dalších institucích, kde je vykonávána sociální práce. Nadané studenty škola vysílá na stáže do církevních zařízení se zaměřením na sociální práci zahraničí. Kvalitou i rozsahem odborných praxí se liší vyšší odborné školy od vysokých škol.

Den otevřených dveří: 5. 12. 2017 a 31. 1. 2018 od 13 do 18 hodin.

Poplatky:

školné: 3 000 Kč/semestr
administrativní poplatek za přijímací zkoušky: 100 Kč
 
Možnost získání titulu Bc.
Evangelická akademie úzce spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK a VOŠ Jabok. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je umožněno, aby  po složení přijímacích zkoušek na ETF UK pokračovali ve  vysokoškolském vzdělávání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul „bakalář“ (Bc.). Na základě žádosti jim budou uznány kredity za odbornou praxi a po složení rozdílových zkoušek i kredity za některé předměty absolvované na EA VOŠ SP.
Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních i veřejných organizacích.
 
Spolupráce s dalšími VŠ
Evangelická akademie spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Našim absolventům je uznána celá praktická část studia absolvovaná na EA (podobně jako na ETF UK).

EA aktivně spolupracuje se všemi vysokými a vyššími odbornými školami sdruženými v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci (řádným členem jsme od roku 2000). 

Joomla templates by a4joomla