VOŠ - kombinované studium

 
Název oboru vzdělávání, kód:
Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..
Název vzdělávacího programu, kód:
Sociální práce 75-32-N/01


Konzultace budou ve školním roce 2018/19 probíhat vždy v úterý (+ 2 soboty za semestr).
 
 
Studium vyšší odborné školy sociální práce je určeno maturantům, kteří mají zájem pracovat v sociální oblasti. Do prvního ročníku  přijímáme maximálně 44 uchazečů.
 
Kombinovaná forma studia představuje kombinaci výuky v dálkové formě, tj. výuka probíhá ve škole 1 den v týdnu, docházka na přednášky není povinná, a absolvování odborné praxe podle učebního plánu vzdělávacího programu v denní formě (povinnost absolvovat praxi a supervizi na 100%)  v rozsahu 2 týdny za semestr.
 
Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní i kombinované studium je tříleté. Studium je  ukončeno absolutoriem, absolvent se stává diplomovaným specialistou (Dis.) v oboru sociální práce. Obsahem studia je především teorie, etika a metody sociální práce, sociální politika, právo, psychologie, speciální pedagogika, sociologie, teologie, zdravotní nauky, rizikové skupiny a rizikové jednání, menšinové skupiny a cizí jazyk, tj. němčina a angličtina. V učebním plánu je řada dalších povinných a volitelných předmětů. Celým studiem provází studující supervize, jejímž cílem je podporovat osobní a odborný růst.

Studium má vysokoškolský charakter, výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Důraz je kladen na seminární a ročníkové práce. Na závěr každého semestru se ve zkouškovém období skládají zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty z předmětů podle učebního plánu. Neoddělitelnou součástí vzdělávacího programu je rozsáhlá odborná praxe v zařízeních poskytujících sociální služby (církevních, soukromých i státních), na odborech sociálních věcí a v dalších institucích, kde je vykonávána sociální práce. Nadané studenty škola vysílá na stáže do církevních zařízení se zaměřením na sociální práci zahraničí. Kvalitou i rozsahem odborných praxí se liší vyšší odborné školy od vysokých škol.


Den otevřených dveří:  5. 12. 2017 a 31. 1. 2018 od 13 do 18 hodin.

Poplatky:

školné: 3 000 Kč / semestr
administrativní poplatek za přijímací zkoušky: 100 Kč
 

Možnost získání titulu Bc.

Evangelická akademie úzce spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK a VOŠ Jabok.
Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je umožněno, aby  po složení přijímacích zkoušek na ETF UK pokračovali ve  vysokoškolském vzdělávání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul „bakalář“ (Bc.). Na základě žádosti jim budou uznány kredity za odbornou praxi a po složení rozdílových zkoušek i kredity za některé předměty absolvované na EA VOŠ SP.
Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních i veřejných organizacích.

Spolupráce s dalšími VŠ

Evangelická akademie spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Našim absolventům je uznána celá praktická část studia absolvovaná na EA (podobně jako na ETF UK). EA aktivně spolupracuje se všemi vysokými a vyššími odbornými školami sdruženými v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci (řádným členem jsme od roku 2000).
Joomla templates by a4joomla