Praxe

Odborná praxe a supervize je nedílnou součástí výuky na VOŠ SP a škola jí věnuje mimořádnou pozornost. Praxe jako aktivní metoda výuky rozšiřuje teoretickou přípravu a metodologii, kterou se učí student ve škole, uvádí ho do kontaktu s realitou a dává mu profesionální identitu, která má pak důsledky pro jeho budoucí každodenní práci.

Hlavním cílem praktické výuky na VOŠ EA je v souladu se standardy vzdělávání v SP dosažení praktické způsobilosti a kompetencí k vykonávání sociální práce v terénu.

Systém praxí na VOŠ EA

Systém praktické výuky na EA respektuje moderní principy vzdělávání v SP, základním principem je individualizovaný přístup ke každému studentovi. Pracoviště pro průběžné praxe studentů jsou vybírána na základě propracovaného programu praxí, pracoviště pro souvislé praxe si studenti mohou vybírat v zadané oblasti sociální práce, pro kontinuální praxi na závěr studia student svobodně volí pracoviště podle svého specifického zájmu, tematu absolventské práce a s ohledem na budoucí profesionální uplatnění.

Celková dotace hodin pro praxi a supervizi je 37%.
 
Podrobné informace lze najít v dokumentu Průvodce odbornou praxí (dokumenty ke stažení).
Rámcové a stručné informace:
1. ROČNÍK:

oblast: služby sociální péče
cíl: naučit se navázat kontakt, budovat a ukončit VZTAH KE KLIENTOVI založený na akceptaci, empatii a vřelosti (vyšetření potřeb, péče, citlivá aktivizace klienta, pozorování zkušených pracovníků a vcítění se do života klientů v pobytovém zařízení)

1. semestr:
exkurze a seznamování se sítí sociálních služeb
souvislá praxe:
1 týden – zajišťování osobní asistence (úkol: vymezení hranic ve vztahu ke klientovi)

2. semestr:
průběžné praxe 1xtýdně
- pracoviště v oblasti služeb sociální péče
- zařízení pro osoby se zdravotním postižením
- zařízení pro seniory
souvislá praxe:
- 1 týden - pobytové zařízení pro osoby se zdravotním postižením / seniory

závěr ročníku:
- jednotný vyhrazený termín: 2 týdny -  pobytové zařízení pro osoby se zdravotním postižením / seniory

supervize:
- 1x za 14 dní 90 min. ve skupině po 10 studentech


2. ROČNÍK:

oblast: služby sociální prevence
cíl: naučit se rozvíjet účinnou komunikaci, orientovat se a plánovat postup a pomáhat klientům k soběstačnosti (vedení rozhovoru, sociální anamnéza, uplatnění MSP, sociální případ, poskytování služeb), znát zákon č.108 / 2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

3. semestr:
průběžné praxe: 1x týdně
- oblast služeb sociálního poradenství
- církevní zařízení
- služby sociální prevence
souvislá praxe:
povinné 2 týdny v zadaných oblastech:
- 1 týden – služby sociální prevence
- 1 týden – služby  sociálního poradenství

4. semestr:

souvislá praxe:
- povinný 1 týden : úřady  odbory sociálních věcí - OSPOD

závěr ročníku:
- jednotný vyhrazený termín: 2 týdny - pobytové služba sociální prevence - zařízení pro dospělé (Azylové domy, terapeutické komunity, azylová zařízení pro imigranty / domovy pro seniory)

supervize: 6x 120 min. za semestr - skupina max. 8 studentů, nabídka individuální supervize (vypsané hodiny)


3. ROČNÍK:

oblast: výkon státní správy a samosprávy v oblasti rizikového jednání dětí a mládeže
cíl: naučit se zasahovat a poskytovat služby – průběh a vedení případu, rizikové skupiny, depistáž, prevence; získat kompetenci přispívat k práci organizace a odborně růst, znát zákon č. 359 / 1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění
 
  5. semestr:
povinná přednáška:
- Vězeňská duchovní služba a Vězeňská duchovní péče
-souvislá praxe: 2 týdny:
- úřady – kurátor pro děti a mládež

supervize:povinná 1 hod  individuální supervize + 120 min. skupinová supervize

6. semestr:
- kontinuální praxe 14 týdnů / 4 dny v týdnu
- oblast i konkrétní pracoviště volí student dle svého zaměření a tématu absolventské práce po konzultaci s tutorkou

supervize: 7x 120 minut za semestr (skupiny po 8 studentech)

ODBORNÁ PRAXE V KOMBINOVANÉM STUDIU je organizována obdobně jako v denním, není průběžná praxe, supervize trvá vždy 90 minut.


ORGANIZAČNÍ RÁMEC PRAXE NA EA:

TUTOR – učitel praxe ve škole je pověřen organizací celého systému praxí, zprostředkuje kontakty mezi studentem, pracovištěm a supervizorem, zajišťuje administrativní a organizační záležitosti (formální dohody s pracovištěmi, kontroly studentů, zajištění mimořádných aktivit – akce Diakonie ČCE, církevní akce, Speciální olympiády, Dny duševního zdraví aj.), umožňuje nárazové praxe (tj. praxi navíc, nad rámec povinných praxí) studentům (v programech LATA, 5P, primární prevence př. KPPP v Praze, doučování dětí z rizikových rodin aj. ). Těžiště jeho práce tvoří podpora, kontrola a hodnocení studentů a jejich odborného rozvoje.
Důležitým úkolem je organizování pravidelných setkání ředitelky a učitelů VOŠ EA, supervizorů a mentorů na půdě EA.

SUPERVIZOR má na starosti osobnostní a profesionální růst studenta. Podporuje integraci teoretických a praktických poznatků a zkušeností studenta, dává příležitost v menší skupině ventilovat vlastní názor na vedení případu, vede studenta k reflektujícímu způsobu výkonu sociální práce a k poznávání sebe sama. Obsahem supervize je reflexe praxí, stanovování a naplňování individuálních cílů rozvoje. Supervize nabízí specifický prostor k učení – praktické ukázky technik a postupů prostřednictvím hraní rolí, modelování apod.

MENTOR je učitel praxe na pracovišti – škola očekává, že pracoviště určí do této role zkušeného sociálního pracovníka, který vytvoří pro studenta dobré podmínky a příležitosti k učení. Škola při vyjednávání vznáší požadavek, aby mentor měl ukončené vzdělání v oboru a minimálně 2 roky praxe. Mentor vede studenta v průběhu praxe, zadává mu úkoly, kontroluje splnění a vyhodnoceje průběh praxe spolu se studentem.

Rámcová smlouva o provádění praxí je formální dokument, který vymezuje rozsah, způsob a pravidla spolupráce mezi školou a pracovištěm, současně jsou zde určeny jmenovitě zodpovědné osoby. Za tuto dohodu odpovídají statutární zástupci zúčastněných stran. Projednání a zajištění provádí tutor.

Smlouva mezi školou, pracovištěm a studentem je dokument, který stanovuje podmínky praxe studenta, specifikuje očekávání zúčastněných stran a stanovuje konkrétní cíle praxe studenta, strukturu programu praxe a způsob vyhodnocení. Třístranná smlouva má důležitou roli v zaangažování studenta do plánování, aktivního vyjednávání s pracovištěm a zodpovědnosti za proces vlastního učení. Za projednání a distribuci zodpovídá student. 

KONKRÉTNÍ CÍLE PRAXE:
  • osvojit si etické zásady výkonu sociální práce 
  • identifikovat se s profesí (hodnoty, normy, postoje)
  • seznámit se s realitou výkonu sociální práce v terénu
  • osvojit si praktické dovednosti
  • rozvinout sociální cítění a naučit se pracovat reflektujícím způsobem
  • integrovat a reflektovat teoretické a praktické aspekty sociální práce
  • osvojit si průběžné vyhodnocování činnosti a využívání zkušeností, dovedností a vědomostí ve prospěch klientů

PORTFOLIO
Škola využívá k celkovému hodnocení profesionálního rozvoje studenta metodu portfolia. Portfolio představuje soubor dokladů osobnostního a odborného růstu v průběhu studia. Do portfolia si student zakládá vybrané seminární a ročníkové práce, smlouvy o praxi, hodnocení od mentorů, zprávy z praxí a vypracované praktické úkoly podle seznamu úkolů a zadání včetně jejich hodnocení, doklady o absolvované supervizi, doklady dobrovolnické činnosti a doklady sebevzdělávání. Portfolio je vlastnictvím studenta, tutorem je průběžně kontrolováno během studia.
Portfolio student odevzdává před koncem studia k hodnocení komisi jmenované ředitelkou školy (proběhne řízení podobné oponentuře). Současně s absolventským diplomem získá student certifikát s klasifikací jako doklad o splnění cílů osobnostního a profesionálního rozvoje absolventa VOŠ SP EA.

pdf small  Výběr ze zahraničních zpráv studentů VOŠ

Joomla templates by a4joomla