Více o VOŠ

Křesťanství na EA je hlavním specifickým znakem školy.

Na naší školu jsou přijímáni jak křesťansky orientovaní studenti tak studenti bez vyznání či jiného náboženského vyznání (pokud není v rozporu se základním přístupem k sociální práci, jímž jest humanismus a altruismus obecně, úcta a respekt k osobnosti každého jedince). Proto je nutnou podmínkou, aby byli všichni vzájemně k sobě tolerantní. Na druhé straně je jasné, že studenti se setkávají běžně s evangelickou zbožností, kterou mohou nebo nemusí sdílet. Jsou pořádány 4x ročně velké bohoslužby v kostele Milíče z Kroměříže, a to k zahájení školního roku, vánoční a velikonoční bohoslužby a k ukončení školního roku.
Duchovní vedení v EA je svěřeno školnímu kaplanovi ThMgr. Michalovi Šourkovi, který je farářem sboru ČCE Jižní Město. Nabízí pastorační rozhovory studentům i učitelům EA, aktivně působí zejména na naší střední škole.

Specifickým znakem EA je demokratický duch školy, pro který uchazeči o studium sociální práce často volí právě naši školu. Tento duch tradičně pramení z přístupu vedení školy i vlastního přístupu učitelů ke studentům. Vnějším vyjádřením je Školská rada, kde jsou zastoupeni jak studenti VOŠ, tak žáci SOŠ a jejich rodiče, učitelé EA a zástupci zřizovatele.

Tradice – domníváme se, že vytváření tradic je pro existenci školy a její specifické atmosféry určující. Kromě křesťanských tradic, které ctíme, škola pravidelně pořádá tyto mimoškolní akce:

A) výjezdy:
Seznamovací kurz pro studenty nastupující do 1.ročníku, který je veden skupinově a komunitně, se koná v září ve sboru ČCE Jižní Město.
Výjezdový seminář k absolventským pracím – koná se v zimním semestru 3.ročníku.

vikend

K výjezdovým seminářům využíváme rekreační zařízení ČCE mimo Prahu (Tábor Jana Ámose Komenského v Bělči nad Orlicí)

B) oslavy:
Vánoční oslava – koná se po vánočních bohoslužbách.

Ples - maturitní ples je příležitostí k setkání všech studentů VOŠ i SOŠ, absolventů i učitelů.
Zahradní slavnost k ukončení školního roku – k ukončení školního roku - studenti se sejdou na školní zahradě, kde je připraveno občerstvení a zábavný program (divadelní scénky, hudební vystoupení, soutěžní taškařice,…). Akce je zakončena tancem.
divadlo

C)Slavnostní předávání diplomů:
diplomy jsou slavnostně předávány absolventům v Kostele Martina ve Zdi za účasti zástupce synodní rady ČCE , ředitelky Evangelické akademie ČCE, ředitelky EA, zástupců pedagogického sboru EA a za přítomnosti hostů studentů (rodiče, přátelé…).
Při této akci jsou také studentům předány ceny ředitelky EA za nejlepší absolventskou práci, za nejlepší portfolio a odměna za vynikající výsledek při absolutoriu.
dipl
SPOLUPRÁCE S Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy
 
Evangelická akademie úzce spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK a VOŠ Jabok.  Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je umožněno, aby  po složení přijímacích zkoušek na ETF UK pokračovali ve  vysokoškolském vzdělávání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul „bakalář“ (Bc.). Na základě žádosti jim budou uznány kredity za odbornou praxi a po složení rozdílových zkoušek i kredity za některé předměty absolvované na EA VOŠ SP.
Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních i veřejných organizacích.
Několik našich absolventů, kteří na ETF získali bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, zde pokračují ve studiu magisterském.
 
Uplatnění absolventů

Škola má zavedený systém sledování situace absolventů a jejich uplatnění na trhu práce. Spolupracujeme s našimi absolventkami, které pracují v organizacích v oblasti služeb sociální prevence nebo sociální péče nebo na úřadech na území celé České republiky, př. Ústředí Diakonie ČCE, SKP Praha - SOS centrum, Dobroduš a další programy, Domov odpočinku ve stáří Diakonie ČCE v Sobotíně,  Arcidiecezní charita Praha např. středisko Gloria - azylový dům a  projekt Magdala,  La Strada, 5P, LATA,  Domov S.Ryder, Unie neslyšících, Úřad městské části Praha 1 - oddělení sociální prevence , Úřad městské části Praha 4 - oddělení sociálně právní ochrany dětí, Úřad městské části Praha 8 - oddělení státní sociální podpory, Krajský úřad aj. Řada našich absolventů dále studuje na vysokých školách, nejčastěji na ETF UK obor pastorační a sociální práce. Další absolventky a absolventi studují socální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Kromě sociální práce se často rozhodují pro blízké obory jako je teologie, speciální pedagogika, sociologie aj. Některé absolventky se rozhodly pro zahraniční stáže, nebo si v zahraničí zkvalitňují znalost jazyků. Máme informace od absolventů, kteří udržují kontakt se školou (bohoslužby, oslavy, návštěva, žádosti o doporučení pro zahraniční stáže…). Nabízíme supervizní setkání  a kurzy dalšího vzdělávání absolventkám a absolventům působícím v sociální sféře.
Byli bychom rádi, kdyby naše absolventky a absolventi našli umístění především v církevních zařízeních. Máme proto velkou radost z blízké spolupráce s Diakonií ČCE.
 
Ukončení studia
Studium na VOŠ SP EA v Praze je ukončeno absolutoriem podle platných předpisů. Před absolutoriem předkládá student komisi k posouzení své portfolio, které je důkazem jeho praktických kompetencí k výkonu profese sociálního pracovníka. Do portfolia si student zakládá nejen zprávy z praxí a doklady svého profesionálního rozvoje během studia, ale také důkazy o splnění kritérií kompetencí v sociální práci. Portfolio posuzuje komise hodnotitelů a student získá certifikát za úspěšné splnění požadavků školy v oblasti praxe.

Absolutorium se skládá z těchto dílčích zkoušek:
  • obhajoba absolventské práce
  • zkouška z jazyka (Aj x Nj)
  • sdružená zkouška z odborných předmětů (Teorie a metody sociální práce, Sociální politika, Právo, Křesťanská etika)

Klady a zápory

Naše silné stránky:

Za velmi přínosné považujeme, že jsme malá škola, kde se prakticky všichni studenti a vyučující osobně znají. Z toho pramení vzájemná důvěra a úcta mezi vyučujícími a studenty. V atmosféře vzájemné důvěry probíhá výuka velmi kvalitně, zvláště v předmětech, které vyžadují otevřenost. Za velmi pozitivní rys školy považujeme toleranci a svobodu myšlení při současném dodržování pravidel křesťanské etiky.

Naše slabé stránky a kde hledáme řešení:

Za současné problémy považujeme nedostatečné prostory pro výuku a společné setkávání, nemožnost nabízet sportovní aktivity studentům VOŠ a boj o finanční prostředky.

 

Vzdělávací standardy


Úroveň naplňování vzdělávacích standardů v sociální práci na EA v Praze
Evangelická akademie se od počátku zapojila prostřednictvím své ředitelky Ing.Marie Kalábové do práce na minimálních vzdělávacích standardech.  Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 2000. Od té doby  EA VOŠ SP prošla úspěšně třemi konzultacemi. PhDr. Jarmila Rollová byla opakovaně členkou výkonné rady ASVSP, dva roky působila v roli místopředsedkyně ASVSP.

Úroveň výuky Teorie a metod sociální práce koresponduje s nároky vzdělávacího standardu a je garantována vyučující Mgr. Kateřinou Schmidovou (absolventka  sociální práce na FF UK) s letitou praxí v oblasti sociální práce.

PhDr. J.Rollová  má na starosti vedení praxí na VOŠ a zodpovídá za jejich kvalitu. Ve druhém a třetím ročníku vede supervize studentů. Kromě výcviků v supervizi a skupinové a komunitní práci absolvovala řadu kurzů k metodám v sociální práci. Absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, dlouhodobě se zajímá o teorii a praxi supervize. Koordinuje výuku na VOŠ EA v Praze a zodpovídá za její odbornou úroveň.

Právo vyučuje JUDr.Z.Gailová, která má velmi prospěšný dar učit právní vědy přístupnou a srozumitelnou formou a prokládat teoretickou výuku praktickými příklady. V 1.ročníku jsou obyčejně studenti zděšení, co všechno se musí učit a mají dojem, že nemohou do Práva proniknout, ale díky trpělivosti a důslednosti paní doktorky brzy získají do studia chuť a při absolutoriu prokazují odpovídající zvládnutí problematiky pro svoji budoucí profesi.

Vysokou úroveň má výuka Křesťanství a etika, kterou vede Mgr.H.Wernischová stejně jako předmět Filosofie a etika. Tyto předměty nejen splňují vzdělávací standard, ale určitě ho v mnohém překračují. Paní Wernischová je osobním příkladem a svou angažovaností motivuje zájem studentů. Dlouhodobě spolupracuje s Diakonií ČCE, má výcvik PCA a zajímá se o bibliodrama.

Křesťanství a etiku považujeme za profilující na naší škole a věříme, že se nám podaří právě díky těmto předmětům, křesťanskému zaměření většiny vyučujících a nabídkou pravidelných bohoslužeb, rozhovorů o aktuálních problémech atd. zprostředkovat studentům kvalitní lidské a mravní principy, které považujeme za určující pro sociální práci.

Naše VOŠ sociálně právní od svého vzniku sledovala velmi pozorně trendy moderního vzdělávání a snažila se udržet krok s novými nároky na výuku teorie i praxe sociálně právní činnosti. V roce 1997-1998 se zúčastnily 2 učitelky praxe trvale působící na EA Kursu rozvojové supervize v SP, který pořádalo Socium Carolinum pod vedením PhDr.Z.Havrdové (1.běh podle britského vzoru). Zkušenosti a poznatky z kursu byly využity k vytvoření nového systému praxí a zavedení supervize na VOŠ. Od té doby absolvují naši studenti více než 30% praxe z celkové dotace hodin studia, na zkvalitňování systému odborných praxí se stále soustředěně pracuje (např. 2014 - 2015 byl v rámci projektu OPPA vytvořen Standard výukového pracoviště EA a Pravidla vedení praxí na jednotlivých výukových pracovištích EA, proběhlo  vyškolení mentorů a mentorek, tj. vedoucí studujících na výukových pracovištích, v roce 2015 byl dokončen Průvodce praxí pro studující atd.)

Jako velmi pozitivní je třeba vyzdvihnout vytvoření výukových pracovišť v rámci projektu OPPA v roce 2015:

ADCH Praha - Poradna pro lidi v nouzi a AD sv. Terezie, Diakonie ČCE - SKP v Praze - SOS centrum a AD EZER , DČCE - středisko Zvonek v Praze 4, DČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách, DČCE - středisko Ratolest v Praze 10, DC Paprsek, Domov pro seniory Kobylisy, ESET - HELP, o.s., Hornomlýnská, o.p.s., JAHODA, o.p.s., CSSP - IPC Kontakt, Kolpingův dům - AD pro matky s dětmi, Linka bezpečí,  ÚMČ Praha 12, Židovská obec - sociální oddělení a DS Hagibor, Život 90.
Tradiční výuková pracoviště:
ÚMČ Praha 1 - OSP, ÚMČ Praha 2 - OSPOD,  Poradna pro rodinu Zborovská, JUDr. I. Marešová.

Odborné praxe dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným součástem studia (anketa EA očima studentů z roku 2000 nebo analýzy reflexí studia na EA studentů 3.ročníků, reference absolventů EA, žádosti o konzultace o vedení praxí ze strany některých VOŠ SP, hodnocení z pracovišť )

Naši studenti se také již tradičně podílejí na projektech primární prevence a působí v dobrovolnických programech. Stálou spolupráci má EA s Křesťanskou pedagogickou poradnou.

Studentům je nabízena možnost zahraniční praxe, a to hlavně v zařízeních Diakonie v Německu a Rakousku, naši studenti byli také na stáži v domovech Sue Ryder nebo v Arše J. Vaniera ve Velké Britanii. Vesměs se jednalo o praxe v oblasti péče o osoby s postižením nebo o práci se seniory.

 Pedagogický sbor EA

Složení pedagogického sboru EA

Složení pedagogického sboru je už několik let stabilní, kromě interních učitelů působí na EA řada odborníků z praxe, EA spolupracuje se známými osobnostmi v sociální oblasti.

Situace v dalším vzdělávání učitelů
Většina učitelů odborných předmětů se systematiky vzdělává v kurzech, které přímo souvisí s jejich odborností. Učitelé předkládají svůj Plán vzdělávání na škol.rok . Cílem je nejen systematické vzdělávání interních učitelů EA, ale také spravedlivé rozložení finančních prostředků. Externí spolupracovníci se většinou dále vzdělávají podle individuálních potřeb.

Učitelé, kteří vedou supervizi mají supervizní výcvik (Kurz rozvojové supervize, Výcvik supervizorů v sociální oblasti, vystudovali supervizi na FHS UK, mají psychoterapeutický výcvik SUR, PCA, Kurs skupinové a komunitní práce, Kurz KI, focusingu aj.).

Do možností vzdělávání a profesionálního rozvoje učitelů započítáváme také účast na jednodenních (vícedenních) odborných seminářích, konferencích, sympoziích, kongresech apod. Pravidelně se zúčastňujeme jednání ASVSP od doby jejího založení, škola úzce spolupracuje s Radou pro rozvoj sociální práce.

Učitelé stejně jako studenti mohou využívat školní knihovnu, kam jsou pravidelně dokupovány nové tituly odborné literatury. EA odebírá více než 20 periodik (nejdůl.odborných časopisů např. Sociální práce / Sociálna práca apod.)

Vybavení školy didaktickou technikou, školní knihovna a další možnosti pro studenty se dá hodnotit spíše jako skromné, ale dostačující. Škola je poměrně velmi dobře vybavena pro výuku didaktickou technikou. K dispozici je např. flip chart, dataprojektor, přenosný zpětný projektor, digitální videokamera a digitální fotoaparát.

Samozřejmostí je počítačová učebna, kde mohou studenti, v hodinách kdy není rozvrh, využívat PC k sepsání svých seminárních aj. prací. Studenti mají k dispozici studovnu, kde jsou další PC a možnost využití Internetu.

pocitace

Studenti mohou využívat knihovnu, kde je cca 10 000 svazků, řada odebíraných odborných časopisů, církevní tisk a absolventské práce z minulých let. Vedoucím knihovny je M.Sadílek, Dis., náš absolvent, který zasvěceně pomáhá vybrat odborné prameny studentům k vypracování jejich seminárních prací.


zs1

Bohužel není větší prostor ke společnému setkávání všech studentů školy. K pravidelným setkáním při bohoslužbách nebo k významnějším přednáškovým seminářům a dalším akcím využíváme moderní kostel Milíče z Kroměříže.
Zahradní slavnost k ukončení školního roku se koná na velmi příjemné školní zahradě.

Studenti mají k dispozici studijní oddělení, takže všechny administrativní záležitosti si vyřizují v určených hodinách. Studijní oddělení vede naše absolventka Bc. H.Machová,Dis., která zde může účinně pomáhat studentům při vyřizování nejrůznějších záležitostí. Zdatně pomáhá také učitelům, a to zvláště externistům, kteří mnohdy potřebují pomoc v nutné administrativě kolem zkoušek, zápočtů apod.

Je nabízena možnost přihlásit se na individuální konzultaci s ředitelkou EA a možnosti přijít ve stanovených hodinách na konzultaci se zástupkyní ředitelky.

Užitečná je Poradna pro studenty, která funguje v pravidelných ordinačních hodinách 1x týdně, a studenti sem přicházejí s nejrůznějšími problémy. Nejčastěji stačí rozhovor s poradkyní a její sociální pomoc, někdy je nutné doporučení na specializované pracoviště.
Tato poradna funguje také pro studenty se zdravotním postižením (střední i vyšší odborné školy).

Úroveň naplňování vzdělávacích standardů v sociální práci na EA v Praze
Evangelická akademie se od počátku zapojila prostřednictvím své ředitelky Ing.Marie Kalábové do práce na minimálních vzdělávacích standardech, někteří učitelé EA vypracovali vzorové sylaby pro vybrané učební předměty VOŠ a bakalářského studia SP, které byly zařazeny do platných Vzdělávacích standardů v sociální práci, Socioklub 1997. Např. MUDr.M.Pokorná,Csc.: Sociální aspekty zdraví a nemoci a Mgr.N.Štuksová: Sociální problémy člověka se zdravotním postižením. Právě výuka těchto předmětů pod schválenými názvy Zdravotní nauky a Speciální pedagogika mají dle našeho mínění vysokou úroveň. Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 2000.

Úroveň výuky Teorie a metod sociální práce koresponduje s nároky vzdělávacího standardu a je garantována třemi učiteli s letitou praxí v oblasti sociální práce. Učitelé mají teoretické vzdělání nebo výcviky v oblasti psychoterapie (výcvik SUR, Pražská psychoterspeutická fakulta, výcvik skupinové a komunitní práce, kurs krizové intervence atd)

PhDr.J.Rollová (1.ročník) dlouhodobě spolupracuje s Diakonií Českobratrské církve evangelické, kde spolupruje na vedení vzdělávacích kursů pro pracovníky Diakonie. Současně s Teorií a MSP má na starosti vedení praxí na VOŠ a zodpovídá za jejich kvalitu. Ve druhém a třetím ročníku vede supervize studentů. Kromě výcviků v supervizi a skupinové a komunitní práci absolvovala řadu kurzů k metodám v sociální práci. Absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu, dlouhodobě se zajímá o teorii a praxi supervize. Koordinuje výuku na VOŠ EA v Praze a zodpovídá za její odbornou úroveň, je odborným garantem certifikovaného programu FHS a EA "Sociální práce a pastorace."

PhDr.V.Mašát (2.a 3.ročník) se léta zabývá rodinným poradenstvím a prací s rizikovou mládeží. Dr.Mašát je odborně vysoce erudovaný, má řadu výcviků včetně psychoterapeutického výcviku SUR a kursu rodinného poradenství, spolupracoval s Prof.Dunovským, vyvíjí bohatou publikační činnost. Pan kolega Mašát je odborným srdcem Evangelické akademie. Kromě Teorie a metod SP vede výcvik Komunikačních dovedností a ve 3.ročníku Supervizi studentů při jejich absolventské praxi. Spolupracuje na nových projektech EA a má jako kmenový zaměstnanec v pedagogickém sboru velkou odbornou i morální autoritu.

Právo vyučuje JUDr.Z.Gailová, která má velmi prospěšný dar učit právní vědy přístupnou a srozumitelnou formou a prokládat teoretickou výuku praktickými příklady. V 1.ročníku jsou obyčejně studenti zděšení, co všechno se musí učit a mají dojem, že nemohou do Práva proniknout, ale díky trpělivosti a důslednosti paní doktorky brzy získají do studia chuť a při absolutoriu prokazují odpovídající zvládnutí problematiky pro svoji budoucí profesi.

Vysokou úroveň má výuka Křesťanství a etika, kterou vede Mgr.H.Wernischová stejně jako předmět Filosofie a etika. Tyto předměty nejen splňují vzdělávací standard, ale určitě ho v mnohém překračují. Paní Wernischová je osobním příkladem a svou angažovaností motivuje zájem studentů. Dlouhodobě spolupracuje s Diakonií ČCE, má výcvik PCA a zajímá se o bibliodrama.

Křesťanství a etiku považujeme za profilující na naší škole a věříme, že se nám podaří právě díky těmto předmětům, křesťanskému zaměření většiny vyučujících a nabídkou pravidelných bohoslužeb, rozhovorů o aktuálních problémech atd. zprostředkovat studentům kvalitní lidské a mravní principy, které považujeme za určující pro sociální práci.

Naše VOŠ sociálně právní od svého vzniku sledovala velmi pozorně trendy moderního vzdělávání a snažila se udržet krok s novými nároky na výuku teorie i praxe sociálně právní činnosti. V roce 1997-1998 se zúčastnily 2 učitelky praxe trvale působící na EA Kursu rozvojové supervize v SP, který pořádalo Socium Carolinum pod vedením PhDr.Z.Havrdové (1.běh podle britského vzoru). Zkušenosti a poznatky z kursu byly využity k vytvoření nového systému praxí a zavedení supervize na VOŠ. Od té doby absolvují naši studenti více než 30% praxe z celkové dotace hodin studia.

Praxe patří k nejlépe hodnoceným součástem studia anketa EA očima studentů z roku 2000 nebo analýzy reflexí studia na EA studentů 3.ročníků z let 1998-2000, reference absolventů EA, žádosti o konzultace o vedení praxí ze strany některých VOŠ SP, hodnocení z pracovišť - př. Městské centrum sociálních služeb Praha, Diakonie ČCE, Úřad městské části Praha 8, Poradna pro osoby bez přístřeší, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 5 aj.)..

Studentům je nabízena možnost zahraniční praxe, a to hlavně v zařízeních Diakonie v Německu a Rakousku, nebo necírkevních zařízeních ve Stetten v Německu, v holandských zařízeních pro mentálně retardované, naši studenti byli také na stáži v domovech Sue Ryder ve Velké Britanii. Vesměs se jednalo o praxe v oblasti péče o postižené nebo o práci se seniory. Pro zajišťování zahraničních praxí má EA velmi schopnou pracovnici Martu Drápalovou, která má tyto záležitosti na starosti na část úvazku a jejíž zásluhou jsme získali finanční prostředky na zahraniční stáže z programu Leonardo da Vinci.
Joomla templates by a4joomla